תנאים והגבלות

מבוא

* השימוש באתר Academy שהינו אתר קורסים דיגיטלים שבו ניתן, בין השאר, לרכוש מוצרי ידע (להלן: “האתר” או “השירות”) הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: “המשתמש” או “המזמין”) לתנאים כאמור. 
* הרכישה באתר מותרת למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם הינך מצוי מתחת לגיל זה עליך להימנע מכל שימוש באתר.
* אתר Academy.roy-ribak (“האתר”) המופעל ע”י “רועי ריבק”  משמש כאתר למכירת קורסים דיגיטלים
* האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה
* הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
* עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
* “המוצרים” או “הקורסים” – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
* השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.
* בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.
* בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעיל בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00 בדוא”ל שכתובתו היא [email protected]. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

החלפות, החזרות וזיכויים

* האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
* במידה וברצונך להחליף או להחזיר פריט שרכשת ובתנאי שהקורס אינו נצפה, ניתן לעשות זאת, עד 14 יום מיום קבלתו, באחת מן הדרכים הבאות:
*  הקורס אינו נצפה.
* תקלה טכנית והוכחה לאותה התקלה
*  כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
* מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם המפעילה אשר פרטיה מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין בהקדם. ביטול כאמור יתאפשר במידה וההזמנה טרם יצאה למשלוח.
 

אחריות החברה

* מוצרי התוכן הופקו, צולמו ונערכו על ידי המפעיל. בתוכן הקורסים הושקעו זמן ומשאבים רבים ועל כל התוכן באתר מופעלת הזכות לקניין רוחני הבלעדי של בעלי האתר.
*  אם זאת אין התחייבות של מפעיל האתר לתוצאות התלמידים. היישום של הקורסים הם מנסיונו של מעביר הקורס ולא מהווה קורס רשמי הרשום במדינת ישראל ומאושר על ידי משרד התמת.
* תמונות הקורסים באתר נועדו להמחשה בלבד ואין לייחס להם חשיבות.

אספקה

* בשל ומדובר בקורס דיגיטלי, הקורס יפתח לצפייה עבור הרוכש מיד בתום תהליך התשלום.

קניין רוחני

* כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להם.
* זכויות יוצרים. התכנים המוצגים באתר, לרבות עיצוב האתר והגרפיקה, התכנים המילוליים, תמונות, עריכה וכיוב’, כפופים (או עשויים להיות כפופים) להגנה על זכויות יוצרים. בהתאם, אין להעתיק את תוכנו של האתר, להוריד, לשנות, לשכפל, לפרסם או לשדר מחדש כל מידע או תוכן הכלול באתר או כל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או בעותק קשיח, או ליצור כל יצירה, יצירה נגזרת או בדרך אחרת, המבוססת על תמונות, טקסט, מסמכים או מידע כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
*  אין דבר האמור בתנאי שימוש אלה המתפרש כמקנה במפורש, במשתמע, על דרך השתק או בכל דרך אחרת בעלות, רישיון או כל זכות אחרת לפי דיני קניין רוחני למשתמש או לכל צד ג’ אחר.
* אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
* אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

שימוש

* השימוש והגלישה באתר נעשה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש!
* לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהחברה לא תישא בכל שהיא אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל)
* על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש;  (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;  (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
 

שמירה על סודיות

* החברה מעוניינת להציע למשתמשים הטבות ומבצעים שונים, ולשם כך היא מעוניינת לשלוח למשתמשים שאישרו זאת, הודעות פרסומיות, לרבות באמצעות הודעות למכשיר הסלולרי (כגון SMS, Push Notifications, emails). בעת הרישום לאתר תתבקש לאשר קבלת הודעות כאמור.
* החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הוירטואלית ובהתאם לכל דין.
* חברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) במסגרת האתר על מנת לאחסן מידע עבור משתמשי האתר (כגון שם משתמש וסיסמה) וכך לחסוך את הצורך להזין את פרטי המשתמש האישיים בכל כניסה לאתר. המשתמש רשאי ויכול להתאים את ההגדרות בתוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או לצורך מחיקת העוגיות הקיימות.

משווקים ושותפים

*החברה מעוניינת לשווק באמצעות שותפים

*על השותפים להיות כנים ולהציג את המוצרים כפי שהם ולפי המידע 

*יש לנהוג באחריות וברגישות עם הלקוחות ולא ללחוץ בצורה אינטנסיבית רק בשביל ״המכירה״

*על המותג לא חלה האחריות של התנהגות המשווק וכל תקלה אשר תקרה ממשווק מסויים האחריות המלאה חלה על המשווק

*התשלום עבור העמלה של המשווק תיהיה בשיטת תשלום שוטף + 10 (לדוגמא: כל העסקאות אשר בוצעו מה01 לחודש עד ה31 לחודש יתקבל תשלום ב10 לחודש הבא.

*על המשווק לסגור את העסקה לבד – כל התערבות של בעלי המותג יראה בזה שהוא ביצע את העסקה והעמלה למשווק השותף תתבטל.

עגלת קניות